بازدیدکنندگان

۲
۲۱۳
۱۳۳۸۲۰
استعداد های درخشان

رویداد های خبری

پایگاه خبری دانشگاه اراک
etela_1555759780289778238.jpg اطلاعیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد 98 دانشگاه تفرش

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ دانشگاه تفرش

etela_15557594421992335441.jpg فراخوان پذيرش بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد 98 دانشگاه صنعتي شاهرود

فراخوان پذيرش بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد ۹۸ دانشگاه صنعتي شاهرود

etela_15554086262055410819.jpg افزايش سقف اعتبارات حمايت از دانشجويان استعداد درخشان بنياد ملي نخبگان

افزايش سقف اعتبارات حمايت از دانشجويان استعداد درخشان بنياد ملي نخبگان

etela_15551481422598070.jpg فراخوان پذيرش بدون آزمون مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري 98 دانشگاه رازي كرمانشاه

فراخوان پذيرش بدون آزمون مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري ۹۸ دانشگاه رازي كرمانشاه

etela_1554805913536298137.jpg اطلاعيه پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه هرمزگان

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه هرمزگان

etela_15528121581704393004.jpg اطلاعيه پذيرش بدون آزمون دكتري دانشگاه تربيت مدرس

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون دكتري دانشگاه تربيت مدرس

etela_15523942442039811681.jpg اطلاعيه پذيرش بدون آزمون دكتري دانشگاه الزهرا

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون دكتري دانشگاه الزهرا

etela_1552282212797635505.jpg فراخوان پذيرش بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه مازندران

فراخوان پذيرش بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه مازندران

etela_1552130389756159622.jpg پرداخت مبلغ ثبت نام پذيرش بدون آزمون 98 دانشگاه اراك-2

پرداخت مبلغ ثبت نام پذيرش بدون آزمون ۹۸ دانشگاه اراك-۲

etela_15518721641740533646.jpg فراخوان پذيرش بدون آزمون مقطع دكتري دانشگاه كردستان

فراخوان پذيرش بدون آزمون مقطع دكتري دانشگاه كردستان

etela_1551871832195680831.jpg لزوم تايپ فرم هاي شماره 1 و2

لزوم تايپ فرم هاي شماره ۱ و۲

etela_15515089131844747611.jpg فراخوان پذيرش بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد98 دانشگاه شهيد باهنر كرمان

فراخوان پذيرش بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد۹۸ دانشگاه شهيد باهنر كرمان

etela_15510795341121110446.jpg پرداخت مبلغ ثبت نام پذيرش بدون آزمون 98 دانشگاه اراك-1

پرداخت مبلغ ثبت نام پذيرش بدون آزمون ۹۸ دانشگاه اراك-۱

etela_1550906401312460696.jpg مشكل در درگاه پرداخت آنلاين دانشگاه جهت ثبت نام بدون آزمون

مشكل در درگاه پرداخت آنلاين دانشگاه جهت ثبت نام بدون آزمون

etela_1550581599416849921.jpg فراخوان پذيرش بدون آزمون مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري 98 دانشگاه اراك

فراخوان پذيرش بدون آزمون مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري ۹۸ دانشگاه اراك

etela_1550580257306087572.jpg فراخوان پذيرش بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه ملاير

فراخوان پذيرش بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه ملاير

etela_15505800791952682614.jpg فراخوان پذيرش بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

فراخوان پذيرش بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

etela_1550579523321642423.jpg فراخوان پذيرش بدون آزمون مقطع دكتري دانشگاه علامه طباطبايي

فراخوان پذيرش بدون آزمون مقطع دكتري دانشگاه علامه طباطبايي

etela_15499543121668833525.jpg آيين نامه تحصيل همزمان در دو رشته ويژه دانشجويان استعداد درخشان

آيين نامه تحصيل همزمان در دو رشته ويژه دانشجويان استعداد درخشان

etela_1549953706666456539.jpg اطلاعيه پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه گيلان

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه گيلان

آگهی‌ها - ..

..