مدیریت - استعداد درخشان

بازدیدکنندگان

۱
۱۲۳
۷۲۰۲۷
استعداد های درخشان

مدیریت


دکتر حامد صفی خانی
دکتر حامد صفی خانی
عضو هیئت علمی

مشاهده صفحه شخصی


http://eng.araku.ac.ir/data/files/cv/masterview.php?id=a۶۸۴eceee۷۶fc۵۲۲۷۷۳۲۸۶a۸۹۵bc۸۴۳۶&lang=۲