بازدیدکنندگان

۲
۲۰۵
۱۳۳۸۱۲
استعداد های درخشان

مدیریت

mehdi-4

دکتر مهدی مدبری فر

=عضو هیئت علمی گروه مهندسي مكانيك

مشاهده صفحه شخصی:

http://eng.araku.ac.ir/data/files/cv/masterview.php?id=aab۳۲۳۸۹۲۲bcc۲۵a۶f۶۰۶eb۵۲۵ffdc۵۶&lang=۲