آیین نامه شماره 1 - استعداد درخشان

بازدیدکنندگان

۱
۱۱۵
۷۲۰۱۹
استعداد های درخشان

آیین نامه شماره 1

آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره های کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد

http://est.araku.ac.ir/index.php/download/۸