بازدیدکنندگان

۲
۱۸۱
۱۳۳۷۸۸
استعداد های درخشان

آيين نامه شماره 6 :

اصلاحيه آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان (مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۱۶)

اصلاحيه آئين نامه پذيرش بدون آزمون استعداد درخشان (مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۱۶)